Fórum OZ Košice

Re:PRE KONTROLU!

Dátum: 17.03.2014 | Vložil: chovatel PH

Aj keď to nie je k tejto téme čo bude s chovateľmi ,ktorý odišli z OZ Gemer a nie v evidencii OZ KE ?

Re:Re:PRE KONTROLU!

Dátum: 20.03.2014 | Vložil: chovateľ PH

čo by bolo ? rok si počkajú a od r.2015 si zalietajú zase.

Re:Re:Re:PRE KONTROLU!

Dátum: 21.03.2014 | Vložil: chovatel PH

tak to je zle pretože stratia rok 2013-2014-2015 až v roku 2016 budú môcť použiť koeficienty pre holuby v kat. A až E

Re:Re:Re:Re:PRE KONTROLU!

Dátum: 22.03.2014 | Vložil: LUDO DZIAK

POPROSÍM PODOBNÝCH CHOVATEĽOV A KECÁLOV ČO SA NEVEDIA PODPÍSAŤ ABY ZBYTOČNE NEZAVÁDZALI OSTATNÝCH A PÍSALI SI LISTY A NEZAŤAŽOVALI TÚTO STRÁNKU.

VĎAKA

ĽUDO DZIAK

Re:Re:Re:Re:Re:PRE KONTROLU!

Dátum: 23.03.2014 | Vložil: chovatel PH

nikto nezavádza ,len sa diskutuje keď sa ti to nepáči tak to zmaž ,alebo zaveď registráciu

ZMENA MTZ

Dátum: 13.02.2014 | Vložil: Kovaľ P.

POZOR ZMENA:
Ludo je v nemocnici /držme palce/ a preto :
Tajomníci jednotlivých ZO zaslať do 18.2.2014 na adresu Kovaľ Peter Gagarinovo namestie 4 Košice-Jazero:

MTZ na rok 2015- počet krúžkov na rok 2015 (krúžky sa objednávajú zaokrúhlene po 20, napr.
1520, 840, 780 atd.)
- počet pretekových gumičiek pre jednotlivú ZO
- počet knižiek kontrolných listov

Objednávku MTZ aj s čislom ZO a pečiatkov+podpis
*Úplne a presne vyplnené evidenčné listy chovateľov poštových holubov na predpísaných tlačivách. Nové tlačivá sú zverejnené a pripravené na stiahnutie na webovej stránke SZ CHPH .
Je potrebné,
aby tajomníci ZO CHPH potrebné údaje zhromažďovali a presne a úplné vyplnené evidencie boli zaslané ,donesené v požadovanom termíne. Nezabudnúť poslať aj meilom na mňa peter1koval@gmail.com

*Zoznam odberateľov inormačného spravodaja SZ CHPH (ročné predplatné je 6 eur)

V prípade nejasností ma kontaktujte na t. č. 0907 923634

Peter Kovaľ

Derby kružky.

Dátum: 09.02.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič


Cena derby kružku je 0,70 €.
Prosim o vyplatenie do 20.4.2014

Re:Derby kružky.

Dátum: 16.01.2015 | Vložil:

Preteky starých holubov ----cena za holuba

Dátum: 07.02.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

cvične 1.Lipany.........0,09 €
.........2. Plavnica.......0,09 €
.........3.Hniezdne......0,09 €

preteky.
1.--1.5.14 Limanová1...........K.T......0,13 €
2.--4.5.14 Limanová2...........K.T......0,13 €
3.--8.5.14 Krakow...............K.T......0.15 €
4.-11.5.14 Czestochová........K.T.....0.22 €
5.-18.5.14 Kepno Opatov1...S.T......0.30 €
6.-25.5.14 Kepno Opatov2...S.T......0.30 €
7.--1.6.14 Sadki 1...............D.T......
8.--8.6.14 Kepno Opatov3....S.T......0,35 €
9.-15.6.14 Sadki 2...............D.T......
10.-22.6.14 Sadki 3...............D.T......
11.-28.6.14 Neubrandenburg1.S.D.T...
12.-28.6.14 Kepno opatov 4...S.T.....0.35 €
13.--6.7.14 Sadki 4................D.T.....
14.-12.7.14 Neubrandenburg2.S.D.T...
15.-12.7.14 Kepno Opatov 5...S.T.....0.40 €
16.-20.7.14 Kepno Opatov 6...S.T.....0.40 €
17.-26.7.14 Wismar V.C.východ..S.D.T..
18.-26.7.14 Kepno Opatov 7...S.T.....0.40 €

Cena za holuba na D.T. a S.D.T. sa urči po nahlaške holubov do KDTVR.

Tieto fin. prost. prosim o vyplatenie do pokladne OZ do 20.4.2014

Členské na sezónu 2014

Dátum: 06.02.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

Prijmite všetci srdečný pozdrav , prajem vám pohodu a radosť z holúbarenia v sezóne 2014.

Žiadam pokladníkov jednotlivých ZO o vyzbieranie členského a vyplatenie do 28.2.2014

aktívny člen .........34 €
pasívny člen ...........4 €

EVIDENCIE A MTZ

Dátum: 30.01.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Tajomníci jednotlivých ZO zaslať do 18.2.2014 na adresu tajomníka OZ CHPH Košice:

MTZ na rok 2015- počet krúžkov na rok 2015 (krúžky sa objednávajú zaokrúhlene po 20, napr.
1520, 840, 780 atd.)
- počet pretekových gumičiek pre jednotlivúZO
- počet knižiek kontrolných listov

*Úplne a presne vyplnené evidenčné listy chovateľov poštových holubov na predpísaných tlačivách. Nové tlačivá budú zverejnené a pripravené na stiahnutie na webovej stránke SZ CHPH 10. februára 2014. Medzi požadované údaje bude patriť: priezvisko, meno, presný dátum narodenia, úplná poštová adresa člena, súradnice holubníka, číslo parcely na ktorej stojí holubník, telefónne číslo, e – mailová adresa – pokiaľ ju chovateľ má, počet evidovaných holubov. Je potrebné,
aby tajomníci ZO CHPH potrebné údaje zhromažďovali a presne a úplné vyplnené evidencie boli zaslané v požadovanom termíne.

*Zoznam odberateľov inormačného spravodaja SZ CHPH (ročné predplatné je 6 eur)

V prípade nejasností ma kontaktujte na t. č. 0902206976

Ľudo Dziak

ZÁPIS Z VÝBORU

Dátum: 27.01.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Zápis z rozšíreného výboru OZ CHPH Košice kon. dňa 20.1.2014 v Ďurďošíku

Prítomní: Ing. Seliga, Rusnák, Tarhanič, Dziak Ľ., Šeňo, Plesko M., Sedlák,
Roba, Bačo, Bodonský, Miškovič
Zapisovateľ: Dziak Ľ
Overovatelia: Bačo, Roba
Program: 1,) Zahájenie
2,) Príjmanie nových členov
3,) Schválenie ZO (nasadzovacieho strediska)
4,) Záver

1,) Zahájenie

Pán Ing. Seliga Jaroslav privítal zúčastnených a oboznámil ich s programom zasadnutia.

2,) Príjmanie nových členov

Na základe situácie aká vznikla v OZ CHPH Gemer a uvoľnení 25 chovateľov prijalo OZ CHPH Košice do určeného dátumu 27 žiadostí o členstvo v OZ CHPH Košice. Jedná sa o bývalých chovateľov OZ CHPH Košice a dvoch nových chovateľkách z okresu Trebišov. K jednotlivým žiadostiam sa OZ CHPH Košice vyjadrilo a rozhodlo takto:

Meno---za---zdržal sa----proti

Mikuláš Ivan—6--0--0 prijatý
Milan Gmitro—6--0--0 prijatý
Bohumil Krupa—6--0--0 prijatý
Lorinc Ladislav—6--0--0 prijatý
Bartolomej Horváth—6--0--0 prijatý
Šesták Ján—6--0--0 prijatý
Šoltés Ján—6--0--0 prijatý
Turis Vladimír—6--0--0 prijatý
Bartolomej Kolibár—6--0--0 prijatý
Ján Bliška—4--2--0 prijatý
Ing. Ivan Leško—6--0--0 prijatý
Ondrej Adamišin—1--1--4 neprijatý
Juraj Grega—0--1--5 neprijatý
Ondrej Bernát—5--1--0 prijatý
Juraj Stupár—4--2--0 prijatý
Ján Beluščák—6--0--0 prijatý
Ján Podprocký—4--1--1 prijatý
Jozef Keresztesi—1--0--5 neprijatý
Milan Blaho—6--0--0 prijatý
Ján Kocai—6--0--0 prijatý
Silvia Pudleinerová—1--0--5 neprijatá
Ivan Turták—4--2--0 prijatý
Imrich Grác—6--0--0 prijatý
Štefan Varhoľák—6--0--0 prijatý
Ján Matisovský—6--0--0 prijatý
Kopasová Magdaléna—2--0--4 neprijatá
Gaňová Silvia—2--0--4 neprijatá

Chovatelia, ktorí neboli prijatí, sa podľa Stanov SZCHPH § 8, bod 6 nesmú zúčastňovať pretekov v OZ CHPH Košice.
Taktiež chovatelia ZO Geča, ktorí si nepodali prihlášku do určeného dátumu, nebudú prijatí do OZ Košice do obdobia 4 rokov.

3,) Schválenie ZO (nasadzovacieho strediska pre nových členov)

Výbor OZ CHPH Košice schválil novoprijatým členom jednu ZO (nasadzovacie stredisko) a to ZO Myslava. Ak by v budúcom roku (2015) bolo dostatok členov aj pre ZO Malá Ida, výbor OZ CHPH Košice schváli ZO aj v obci Malá Ida.

Uzniesenie:

Výbor OZ CHPH Košice schvaľuje:
-zapisovateľa a overovateľov zápisnice
-novoprijatých členov
-ZO Myslava

Výbor OZ CHPH Košice neschvaľuje:
-chovateľov Grega, Keresztesi, Pudleinerová, Adamišin, Kopasová, Gaňová za členov OZ CHPH Košice
-prijatie ZO Geča do OZ CHPH Košice na obdobie 4 rokov od vystúpenia z OZ CHPH Košice

4,) Záver

Predseda OZ CHPH Košice poďakoval zúčastneným za prítomnosť.


Overovatelia: Bačo

RobaTajomník OZ CHPH Košice V Ďurďošíku 20.1.2014
Ľudovít Dziak

Re:ZÁPIS Z VÝBORU

Dátum: 12.02.2014 | Vložil: chovateľ PH

2. Prestup
člena z jednej ZO CHPH do druhej ZO CHPH iného OZ
CHPH sa môže v ojedinelých prípadoch uskutočniť
len tak, že v pôvodnej ukončí písomnou formou
členstvo a v druhej bude riadne prijatý.( §4.od.3).
Prestupujúci člen musí v ZO CHPH do ktorej prestupuje predložiť potvrdenie podpísané štatutármi pôvodnej ZO CHPH,že má vyrovnané všetky záväzky v pôvodnej ZO CHPH.
Žiadosť o prestup musí člen predložiť v pôvodnej ZO CHPH najneskoršie do 31.októbra bežného roka..
3. Prestup členov jednej ZO CHPH do iného OZ CHPH sa môže uskutočniť v mimoriadnych prípadoch pri dodržaní týchto podmienok:
- Výbor ZO CHPH, ktorej členovia chcú prestúpiť do iného OZ podá do 31. októbra !!!!! bežného roka žiadosť
na prestup platný v nasledujúcom kalendárnom roku výboru OZ CHPH ktorého sú doteraz členmi.
- V žiadosti musí byť dokladované, že ZO CHPH má vyrovnané všetky záväzky voči OZ CHPH.
- Súhlas na prestup členov jednej ZO CHPH do iného OZ dáva výbor pôvodného OZ CHPH. Súhlas na prestup musí byť podpísaný obidvomi štatutármi OZ CHPH
z ktorého chcú členovia prestúpiť .
- S prestupom člena alebo ZO musí súhlasiť OZ CHPH, do ktorej má člen alebo ZO záujem prestúpiť .

SCHODZA VÝBORU OZ

Dátum: 14.01.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Dňa 20.1.2014 o 18.00 sa v pohostinstve v Ďurďošíku uskutoční schôdza rozšíreného výboru OZ CHPH Košice. Účasť členov výboru OZ a predsedov jednotlivých ZO nutná.

Ľudo Dziak

Nahlašky holubov

Dátum: 05.01.2014 | Vložil: Rusňák Miro


Termin nahlašky hlubov sa preklada do 30.1.2014

NOVOROČNÉ BLAHOŽELANIE

Dátum: 31.12.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Hviezdička na nebi svieti a deň za dňom neustále letí, do ďalšieho roka je už len krok, tak Vám želáme šťastný nový rok.
Všetkým členom OZ Košice praje výbor OZ.

ZÁPIS S KONFERENCIE OZ CHPH KOŠICE

Dátum: 31.12.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Zápisnica z konferencie OZ CHPH Košice konanej dňa 28.12.2013 v Nižnej Hutke.

Program: 1,) Zahájenie
2,) Oboznámenie s volebným kľúčom
3,) Voľba zapisovateľa, overovateľov a voľba návrhovej komisie
4,) Správa predsedu OZ CHPH Košice od poslednej konferencie
5,) Správa predsedu revíznej komisie
6,) Správa pokladníka
7,) Predbežný pretekový plán na rok 2014
8,) Prijatie nových členov
9,) Hlasovanie za prijatie OZ CHPH Sabinov do regiónu KDTVR Šariš
10,) Návrh členského, platba, naviac nasadené holuby
11,) Výstava OZ CHPH Košice na rok 2014
12,) Uskladnenie výstavných klietok a podstavcov
13,) Spracovateľ výsledkov, preprava holubov
14,) Holuby na CV v Nitre
15,) Vyhodnotenie sezóny 2013
16,) Hmotná zodpovednosť nad majetkom OZ CHPH Košice
17,) Diskusia
18,) Záver

1,) ZAHÁJENIE
Konferenciu zahájil a prítomných privítal predseda OZ pán Ing. Jaroslav Seliga. Zároveň vyzval všetkých členov o dôstojný priebeh konferencie.

2,) OBOZNÁMENIE S VOLEBNÝM KĽÚČOM
Podľa počtu nasadzovaných holubov na preteky sa určili delegáti za jednotlivé ZO.
Bidovce 4 hlasy
Rozhanovce 2 hlasy
Opátske 2 hlasy
N. Hutka 2 hlasy
Geča 2 hlasy
Krásna 2 hlasy

3,) VOĽBA ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV A VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Zapisovateľ- Dziak Ľudovít
Overovatelia- Bačo, Roba, Kovaľ
Návrhová komisia- Šeňo, Moskaľ, Kovaľ
Jednohlasne schválené

4,) SPRÁVA PREDSEDU OZ CHPH KOŠICE OD POSLEDNEJ KONFERENCIE
Pán Ing. Jaroslav Seliga zhodnotil uplynulú sezónu ako dobrú. Pochválil regionálnu výstavu konanú v Lemešanoch. Ospravedlnil sa členom OZ, ktorí boli vyradení z MS v dôsledku chyby výboru OZ. Poďakoval za peknú prácu spracovateľkám výsledkov slečnám Tarhaničovým. Oboznámil situáciu, ktorá vznikla ohľadom vozíka na prepravu PH a navýšenie jeho ceny o 700 eur. Zároveň predniesol najhlavnejšie body a témy jednotlivých schôdzí výboru OZ CHPH Košice.

5,) SPRÁVA PREDSEDU REVÍZNEJ KOMISIE
Predseda revíznej komisie pán Richard Kodesch predložil a prečítal zoznam majetku OZ CHPH Košice vypracovaný tajomníkom a výcvikárom OZ. Bola vykonaná kontrola pokladne OZ, kontrola v ZO- Krásna nad Hornádom a kontrola u chovateľa p. Jozefa Moskaľa z preteku Neubrandeburg. K pokladni OZ CHPH Košice mal výhrady ohľadom peňazí za DERBY krúžky, aby neboli vedené spolu s ostatnými peniazmi OZ. Predseda RK poukázal na nerešpektovanie povinností členov výboru OZ CHPH Košice, na rozhodnutie výboru o uskladnení klietok a podstavcov OZ CHPH Košice, nedoriešenie pána Gregu (napájačky a koše), na osobné používanie vozíka na prepravu PH pánom Seligom a nezrealizovanie kúpy budovy pre potreby OZ. Zároveň mu bolo vysvetlené, že pán Seliga používal vozík OZ so súhlasom výboru OZ.

6,) SPRÁVA POKLADNÍKA OZ CHPH KOŠICE
Pokladník OZ pán Pavol Tarhanič zhodnotil a predložil príjmy a výdaje OZ CHPH Košice a finančne zhodnotil prepravu holubov.

7,) PREDBEŽNÝ PRETEKOVÝ PLÁN NA ROK 2014
Pán Rusnák Miroslav predložil pretekový plán na rok 2014. Zúčastnení mali návrh, aby sa pretek Krakov 1 nahradil pretekom Limanova.
13 za a 1 proti.
Po schválení plánu sa vyjadril k nahláškam holubov jednotlivých chovateľov. Poukázal na správne uloženie pretekových gumičiek v ZO. Vyjadril sa k prekládke holubov s OZ CHPH Prešov. Zhodnotil kontrolu u pána Moskaľa s predsedom RK z preteku Neubrandeburg. Zároveň predložil návrh na prepísanie vozíka na OZ CHPH Košice a pán Moskaľ a pán Seliga sa podujali, že tento problém vyriešia do konca januára. Ospravedlnil sa chovateľom, ktorí boli vyradení z MS.

8,) PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV
Výbor OZ CHPH Košice obdržal viacero listov o prijatí, neprijatí, hosťovaní a prestupe členov OZ CHPH Gemer. Nakoľko hosťovanie je v rozpore so stanovami SZCHPH, tak na konferencii sa rozhodlo, že jednotliví členovia budú prijatí len za trvalých členov a to po splnení že:
-každý člen samostatne podá žiadosť o prijatie tajomníkovi OZ CHPH Košice
-každý člen bude mať vysporiadané dlhy voči OZ CHPH Gemer
Jednotlivé žiadosti bude vybavovať výbor OZ.

9,) HLASOVANIE ZA PRIJATIE OZ CHPH SABINOV DO REGIÓNU KDTRV ŠARIŠ
V prípade, že OZ CHPH SB bude mať vlastné výsledky, tak OZ CHPH Košice je za prijatie do KDTVR Šariš.
8 za, 2 sa zdržali, 4 proti

10,)NÁVRH ČLENSKÉHO, PLATBA, HOLUBY NAVIAC
Pán Tarhanič predložil variant na pevne stanovený počet holubov na KT a ST-- Neschválené.
Väčšina chovateľov je za systém ako v roku 2013, za nahlášky na jednotlivé preteky. 8 za, 6 proti.
Výcvikár OZ dal za povinnosť jednotlivým ZO vytvoriť menný zoznam lietajúcich členov v r. 2014, ktorý odovzdajú výcvikárovi OZ do 15.1.2014. Podľa toho budú vytvorené tabuľky, do ktorých si chovateľ vpíše počty holubov na jednotlivé preteky. Následne tieto tabuľky je potrebné výcvikárovi OZ doručiť do konca januára 2014.
Platba členského sa bude platiť naraz do konca marca 2014.
Peniaze za holuby, ktoré chovateľ nasadí nad rámec nahlášky budú putovať do pokladne OZ
13 za, 1 proti

11,) VÝSTAVA OZ CHPH KOŠICE 2014
OZ CHPH Košice musí v roku 2014 organizovať regionálnu výstavu KDTVR Šariš. ZO Bidovce dá do konca januára 2014 stanovisko o usporiadanie výstavy. Ak sa ZO Bidovce nevyjadrí, bude sa týmto výbor OZ zaoberať.

12,) USKLADNENIE VÝSTAVNÝCH KLIETOK A PODSTAVCOV OZ CHPH KOŠICE
Pán Šeňo zo ZO Bidovce sa podujal, že uskladní klietky a podstavce OZ CHPH Košice. Tajommík OZ spíše počty klietok a podstavcov a dá podpísať p. Šeňovi prevzatie klietok a podstavcov.

13,)SPRACOVATEĽ VÝSLEDKOV, PREPRAVA HOLUBOV
Výbor OZ CHPH Košice umiestni na internetovej stránke oznam o výberovom konaní na spracovateľa výsledkov a prepravcu holubov.

14,) HOLUBY NA CV NITRA
Pán Ing. Seliga prečítal zoznam vybraných holubov, ktoré budú OZ CHPH Košice reprezentovať na celoštátnej výstave v Nitre, ktorá sa bude konať 3.1 a 4.1 2014.

15,) VYHODNOTENIE SEZÓNY 2013
Výbor OZ CHPH Košice vyhodnotil a pogratuloval víťazom jednotlivých kategórií.
Pokladník vyhodnotil DERBY preteky a odovzdal ocenenia.

16,) HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ NAD MAJETKOM OZ CHPH KOŠICE
Každé vydanie majetku OZ CHPH Košice bude riešené písmnou formou a podpísané medzi dvoma stranami.

17,) DISKUSIA
--V diskusii vystúpil pán Juhás a navrhol, aby z KT a ST bodovalo 7 holubov.
--Pán Roba navrhol, aby sa aj na SDT zmenila séria nasadzovaných holubov, nakoľko sú chovatelia obmedzovaní.
--Pán Bodonský vystúpil s návrhom, aby sa séria na DT zmenšila z 30/5 na 20/5
--Pán Rusnák sa ohľadom bodovania vyjadril, aby ostalo tak ako v roku 2013.
Dalo sa hlasovať za návrh pána Juhása a schválili sa série na KT- 50/7 a ST- 40/7.
9 za, 5 proti
Série na DT a SDT ostávajú také, aké boli v roku 2013.
--Pánovi Juhásovi sa nepáči, že sa zrušilo a navrhuje ocenenie prvých troch holubov z preteku. Pán Ninčák opomenul pána Juhása, že bol to práve on, kto dal návrh za zrušenie oceňovania prvých holubov z pretekov. Dalo sa hlasovať, kto je za, aby sa oceňovali iba prvé holuby z preteku.
12 za, 2 proti
--Pán Rusnák sa vyjadril, že ak má byť vozík využívaný pre potreby iných OZ, tak len za podmienky, že prepravcom bude pán Seliga. Zároveň sa určila minimálna cena 0,1 eura za km
13 za, 1 proti
--Pán Ing. Seliga vyzval pána Kodescha, aby prestal útočiť na jeho osobu a krivo ho obviňovať a urážať.
--Pán Kodesch znova začal vytýkať výboru OZ nedoriešenie pána Gregu. Ďalej vytkol tajomníkovi OZ, prečo bola preložená konferencia OZ, čo mu bolo aj patrične vysvetlené.
--Pán Moskaľ a pán Rusnák vyzval členov kontrolnej komisie, aby zvýšili svoju kontrolnú činnosť, a kontrolovali aj chovateľov na nižších miestach.
--Pán Kovaľ vysvetlil zúčastneným, prečo boli zakúpené konštatovacie hodiny.
--Pán Roba podal návrh, aby prekladanie holubov zabezpečoval pán Šoffa V. mladší. Navrhol cenu 10 eur za prekládku. Dalo sa hlasovať za 15 eur za prekládku holubov OZ.
Jednohlasne schválené.

UZNIESENIE

Konferencia OZ berie na vedomie:
--správu predsedu OZ
--správu pokladníka OZ
--správu predsedu RK

Konferencia OZ ukladá výboru OZ:
--vypracovať stanovisko pre prestup členov z OZ Gemer
--vypracovať zmluvu s p. Šoffom ml, o prekládke holubov
--do konca januára prepísať prívesný vozík na prepravu PH na OZ Košice
--vypísať výberové konanie na spracovateľa výsledkov a prepravcu holubov
--uskladniť klietky a podstavce u pána Šeňa

Konferencia OZ ukladá jednotlivým ZO:
--do 15.1.2014 doručiť výcvikárovi OZ menný zoznam členov, ktorí sa budú zúčastňovať pretekov
--do konca januára 2014 podať stanovisko ohľadom usporiadania výstavy KDTVR Šariš (ZO-Bidovce)

Konferencia OZ schvaľuje:
--voľbu zapisovateľa, overovateľov a voľbu návrhovej komisie
--predbežný pretekový plán na rok 2014
--prijatie OZ SB do regiónu KDTVR Šariš
--návrh nahlášky holubov na jednotlivé preteky
--zmenu série KT- 50/7, a ST- 40/7
--požičanie vozíka pre iné OZ za dohodnutých podmienok
--ocenenia prvých doletených holubov z pretekov
--zoznam holubov vybraných na CV Nitra

18,) ZÁVER
Predseda OZ poďakoval chovateľom za účasť a poprial úspešné vstúpenie do nového roka.

Overovatelia: Roba Stanislav:

Bačo Ladislav:

Kovaľ Peter:


V Nižnej Hutke dňa 28.12.2013
tajomník OZ Dziak Ľudovít

SCHODZA VÝBORU OZ KE.

Dátum: 23.12.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Schôdza výboru OZ Košice konaná dňa 19,12,2013 v Ďurďošíku

Prítomní: Dziak Ľ., Rusnák, Ing. Seliga, Šeňo, Plesko M.,
Ospravedlnený: Tarhanič

Program:
1,) Zahájenie
2,) Oboznámenie výboru s predbežným pretekovým plánom na rok 2014
3,) Konferencia OZ Košice- program
4,) Záver

1,) Prítomných členov privítal a s programom zasadnutia oboznámil Dziak Ľ.
2,) Pán Rusnák predložil pretekový plán predbežne schválený pre región KDTVR Šariš.
3,) Prítomní členovia spoločne vypracovali program konferencie konanej dňa 28.12.2013 v Nižnej Hutke.
4,) Dziak Ľ. prítomým poďakoval za účasť.

V Ďurďošíku
DZIAK ĽUDO

KONFERENCIA OZ

Dátum: 04.12.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

KONFERENCIA OZ KOSICE SA Z NEPRITOMNOSTI PREDSEDU OZ BUDE KONAT DNA 28,12,2013 O 9,00 V KULTURNOM STREDISKU V NIZNEJ HUTKE.

LUDO DZIAK

Re:KONFERENCIA OZ

Dátum: 04.12.2013 | Vložil: Richard Kodesch, predseda RKK

Konferencia sa mala uskutocnit v stanovenom termine aj bez pritomnosti predsedu Ing.Seligu, lebo uz dlhodobo uprednostnuje svoje osobne zaujmi a neriesi problemy OZ. Konferenciu mal viest tajomnik OZ alebo dalsi clen OZ. Konferencia je dolezita, nakolko nas caka regionalna vystava a na nej schodza regionu. S cim tam pojdeme, zase s osobnymi zaujmami jednotlivca.
Letu zdar.
Predseda revizne komisie.

Re:Re:KONFERENCIA OZ

Dátum: 18.12.2013 | Vložil: Miro

Už dávna ste to mali pochopiť kto háji osobné záujmy na úkor kolektívnych.

Regionálna výstava KDTVR-Šariš 2013

Dátum: 14.11.2013 | Vložil: Polák Radoslav OZ Prešov

Regionalná výstava sa bude konať 14-15.12 2013 v Lemešanoch

14. december 2013
09.00 - 10.00 hod.- preberanie holubov 09:00 hod-PO,KE 09:30 hod – MI,BJ
10.00 - 12.00 hod. - posudzovanie holubov
12.00 - 13.00 hod. - spracovanie výsledkov
13.00 - - prehliadka výstavy

15. december 2013
09.00 - hod - prehliadka výstavy
11.00 - 12,00 hod. - zasadnutie zástupcov OZ regiónu Šariš
13.00 - hod. - odovzdanie ocenení
15.30 - hod. - vydávanie holubov

Polák Radoslav

Gratulácia

Dátum: 08.11.2013 | Vložil: ZO Rozhanovce - Samuelis

Rudko všetko naj....i ked trošku oneskorene, Ti prajem k narodeninám, krásne výročie, agent 07....Letu zdar Dady

SCHODZA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU OZ KOŠICE

Dátum: 04.11.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

SCHODZA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU OZ KE KONANÁ DŇA 1.11.2013 V KRÁSNEJ NAD HORNÁDOM

Prítomní: Roba, Miškovič, Plesko M., Kodesch, Hajduk D., Bačo, Tarhanič, Ing. Seliga, Rusnák, Dziak Ľ.
Ospravedlnený: Šeňo L.
Zapisovateľ: Dziak Ľ
Overovatelia: Rusnák, Hajduk D

PROGRAM: 1.) Zahájenie
2.) Podstavce pod výstavné klietky
3.)Predbežná zmena pretekového plánu
4.)Preprava KT a ST s OZ PO
5.)Uskladnenie vozíka, klietok a podstavcov
6.)Prepis vozíka
7.)Výsledky OZ
8.)Noví členovia
9.)MTZ na rok 2014
10.) Konferencia a výstava OZ

1.) ZAHÁJENIE

Prítomných privítal a schodzu zahájil predseda OZ pán Ing. Seliga Jaroslav.

2.) PODSTAVCE POD VÝSTAVNÉ KLIETKY

Na zasadnutí regiónu KDTVR ŠARIŠ sa navrhlo, aby si každé OZ zabezpečilo vlastné podstavce pod výstavné klietky. Na výrobu podstavcov je potrebné zaplatiť 175 eur. Pri každej akcii a výstave PH si každé OZ bude nosiť vlastné klietky a podstavce.
Jednohlasne schválené!!!

3.)PREDBEŽNÝ PRETEKOVÝ PLÁN NA ROK 2014

KDTVR ŠARIŠ na svojom zasadnutí rozhodol, aby sa stredné trate lietali iba z jedného vypúšťacieho miesta. Bude sa lietať KEPNO. BYCZYNA sa ruší.
Niektorí členovia OZ KE, dali návrh na jednu dlhšiu dlhú trať. (nad 900 km). Týmto sa bude zaoberať konferencia OZ.

4.) PREPRAVA KT+ST S OZ PO

OZ KE navrhuje prepravu PH samostatne. Rozhodne sa na konferencii podľa finančnej správy pokladníka OZ.

5.) USKLADNENIE VOZÍKA KLIETOK A PODSTAVCOV

OZ navrhuje pánovi Ing. Seligovi prekonzultovať danú vec s pánom Tučekom a pri kladnom prístupe uskladniť predmetné veci v garážových priestoroch jeho firmy.

6.) PREPIS VOZÍKA

Nakoľko je vozík na prepravu PH napísaný na pána Ninčáka, tak výbor OZ navrhuje vypracovať darovaciu zmluvu pre OZ KOŠICE overenú notárom.

7.) VÝSLEDKY OZ

Do konca týždňa by mali byť spracované výsledky do knižnej podoby.
Výbor OZ zároveň vyzýva záujemcov o spracovateľa výsledkov pre sezónu 2014. Ponuky posielajte na adresu tajomníka OZ do 30.11. 2013

8.) NOVÍ ČLENOVIA

Pri vzniku členstva a prestupe z OZ do druhého OZ sú členovia povinní podať písomnú žiadosť.

9.) MTZ

Každá ZO je povinná vyplatiť čo najskor pokladníkovi OZ MTZ na rok 2014.

klub-krúžky+gumičky+kniha-spolu

OPÁTSKE
220+90+16--326 eur

GEČA
160+0+0----160 eur

KRÁSNA
300+103,5+24--427,5 eur

BIDOVCE
360+180+24--564 eur

ROZHANOVCE
180+90+0----270 eur

N. HUTKA
140+45+16--201 eur

OZ
0+76,5+0-----76,5 eur

SPOLU
1360+585+80----2025 eur

10.) KONFERENCIA A VÝSTAVA OZ

Konferencia OZ KE sa bude konať 7.12.2013. o 9,00. Miesto sa určí dodatočne.
Zároveň moze každá ZO zaslať tajomníkovi OZ do 30.11.2013 témy do programu konferencie.
Výstava OZ KE+PO sa bude konať v dňoch 14-15.12.2013 v kultúrnom dome v Lemešanoch. V roku 2014 usporiada výstavu OZ KE

ĽUDO DZIAK

1.11.2013 v Krásnej nad Hornádom

MTZ 2014

Dátum: 03.11.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Žiadam pokladnikov ZO o vyplatenie MTZ na s. 2014 do konca novembra 2013.
RK --0,20 €
PG--0,045 €
KL--4,00 €

SCHODZA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU

Dátum: 29.10.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

DŇA 1.11.2013 O 17,30 SA USKUTOČNÍ V NASADZOVACOM STREDISKU ZO KRÁSNA NAD HORNÁDOM (HASIČSKÁ ZBROJNICA) SCHODZA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU OZ KOŠICE. ÚČASŤ ČLENOV VÝBORU OZ KE A ZÁSTUPCOV (PREDSEDA+VÝCVIKÁR) JEDNOTLIVÝCH KLUBOV NUTNÁ.
ĽUDO DZIAK

Re:SCHODZA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU

Dátum: 29.10.2013 | Vložil: Samuelis Július, Vajkovce 16

Neviem,či je vhodný termín, ved je sviatok a každý odchádza na hroby, treba uvážiť termín schôdze.
Letu zdar, Samuelis

totalna aukcia PH

Dátum: 23.10.2013 | Vložil: vlado bodnar

https://www.holubar.sk/aukcie/vladimir-bodnar-totalna-aukcia-holubov-1-cast-a-85/

Derby mlade 2013

Dátum: 03.10.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Czestochowa 22.9.2013

1. 4-Ninčák Martin.........13-02401-37........45 €
2. 6-Jakub František......13-02403-37........32 €
3. 7-Scambora Vladimír..13-02403-76.........24 €
4.13-Vangor Marian.......13-02405-126......16 €
5.14-Plesko Marek.........13-02407-15........10 €

g r a t u l u j e m

koniec sezóny

Dátum: 24.09.2013 | Vložil: Lenka Tarhaničová

Zdravíčko :)

Srdečne blahoželáme víťazom všetkých pretekov v sezóne 2013 a zároveň prajeme veľa úspechov v tej ďalšej.

Taktiež ďakujeme za 3 ročnú spoluprácu.

Letu zdar, nech sa Vám darí ;)

Lenka a Martina

Re:koniec sezóny

Dátum: 24.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

SAK ESTE VYSLEDKY Z CZESTOCHOVEJ. :)
A AJ MY VAM DAKUJEME
:)

Re:Re:koniec sezóny

Dátum: 24.09.2013 | Vložil: Lenka Tarhaničová

Výsledky som poslala dnes poobede, takže každú chvíľu by mali byť na nete ;)

Re:Re:Re:koniec sezóny

Dátum: 24.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

JAJ. TAK TO SOM NEVEDEL. OSPRAVEDLNUJEM SA SLECNA. :)
NECH SA DARI
:)

Re:koniec sezóny

Dátum: 24.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

SAK ESTE VYSLEDKY Z CZESTOCHOVEJ. :)
A AJ MY VAM DAKUJEME
:)

Štart holubov

Dátum: 22.09.2013 | Vložil: Rusňák Miro

22.9.2013
Šart holubov Czestochowa
čas štartu o 10 15 hod.

Krakow 2

Dátum: 15.09.2013 | Vložil: Rusňák Miro

15.9.2013

Štart holubov Krakow 2
čas.štartu o 9 00 hod.
počasie na štarte polo oblačno

KRAKOV 1 ml. holuby

Dátum: 08.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ŠTART HOLUBOV O 7.15
JASNO

Zaletený holub

Dátum: 05.09.2013 | Vložil: P.Vavrek

Hlásim zaleteného holuba 13 Sk 02405 1148 holub je trošku unavený po zotavení ho vypustím ,alebo majiteľ nech sa ozve čo ďalej sním 0908985236

KOŠOVANIE NA KRAKOV 1 A KRAKOV 2 mladé holuby

Dátum: 01.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Časy košovania mladých holubov na preteky Krakov 1 a Krakov 2 budú rovnaké ako na preteky Limanova 1 a Limanova 2

Ľudo Dziak

LIMANOVA 2 ml. holuby

Dátum: 01.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ŠTART HOLUBOV O 7.00
POČASIE POLOOBLAČNO

LIMANOVA 1. ml holuby

Dátum: 25.08.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ŠTART HOLUBOV O 7.15
POČASIE JASNO

MLADE zo ZO V.OPATSKE

Dátum: 20.08.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Nechýba nikomu?? 13-02401-343 ?? na druhej letke. priletelo vcera rano

Rozdelenie košov na preteký mladých holubov

Dátum: 19.08.2013 | Vložil: Rusňák Miro

Prava strana
2404 od č. 1 až č.7
2408 od č. 8 až č.14
2405 od č. 15 až č.30
Ľavá strana
2401 od č. 31 až č.41
2403 od č. 42 až č.51
2407 od č. 52 až č.56
2405 od č. 57 až č.60

Preteky mladých holubov

Dátum: 07.08.2013 | Vložil: Rusňák Miro

Nácviky
10.8.2013 Lipany odchod auta
Geča 5 30 hod.
Opátske 5 50 hod
Krásna 6 10 hod
Hutka 6 30 hod
Bidovce 7 00 hod
Rozhanovce 7 30 hod
Plavnica 14.8.2013
Geča 19 00 hod
Opátske 19 20 hod
Krásna 19 40 hod
Hutka 20 00 hod
Bidovce 20 30 hod
Rozhanovce 21 00 hod
Hniezdné 17.8.2013
Časi odchodu auta sú tie isté ako na Plavnicu
Rozdelenie košov
Pravá stran Ľavá strana
Krásna od č. 1 až 8 Opátske od č. 31 až 44
Hutka od č.9 až 14 Geča od č. 45 až 53
Bidovce od č.15 až 30 Rozhanovce od č.54 až 58
Bidovce od č.59 až 60
Odchody auta na preteky
Pretek Limanowa 1,2 časi stejné ako zo starími holubami
Pretek Krakow 1,2 časi stejné ako zo starími holubami
Pretek Czestochowa čas stejný ako zo starími holubami

Výbor OZ má právo meniť čas odchodu auta

Žiadám výcvikarov ZO aby koše boli vkladané k čislu
ktoré máju pridelené,tak aj aby farba košov bola stále
stejna v celom vozíku.

HLADAM .mlade.13sk.

Dátum: 07.08.2013 | Vložil: J. KEREKES

20kusov.02405.oranžove.značkovače.20kusov.02403žlte.značkovače.

zaletené mladé

Dátum: 07.08.2013 | Vložil: Bernát

13-02407-294 /tel. 0908 491 051/

Preteky mladých-cena za holuba.

Dátum: 04.08.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


cvične
1.Lipany.......0,08 €
2.Plavnica.....0,09 €
3.Hniezdne...0,10 €

Pretek
1.Limanowa1.....0,14 €
2.Limanowa2.....0,14 €
3.Krakow1........0,20 €
4.Krakow2........0,20 €
5.Czestochowa..0,30 €

Porosim pokladnikov o vyzbieranie fin. pros. a vyplatenie do prveho cvičneho preteku.

Derby štvorročné 2009

Dátum: 04.08.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Sadki 3 .28.7.2013

1.-7.Fedor Julius....... 09-02405-69...40+15=55€
2.-13.Juhas Jozef..... 09-02405-344..35+14=49€
3.-58.Plesko Marek....09-02407-21....30+14=44€
4..................................................25€
5..................................................18€

Gratulujem.

Re:Derby štvorročné 2009.oprava.

Dátum: 06.08.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Stala sa chyba . pardon .
Sadki 3. 28.7.2013

1.-5.Juhas Jozef......09-02405-363....40+4,5=44,5 €
2.-7.Fedor Julius......09-02405-69.....35+4,5=39,5 €
3.-13.Juhas Jozef....09-02405-344....30+4,5=34,5 €
4.-58.Plesko Marek..09-02407-21......25+4,5=29,5 €
5..................................................18€

Jožku,gratulujem k 1. cene.

Derby päťročne 2008

Dátum: 04.08.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič

Neubrandenburg 3. 20.7.2013

Umiestnené derby holuby žiadne.
Doletene , konštatované derby holuby.

Marek Plesko ....08-02407-18...2.05:49:24.....77,50€
Dulovič Ladislav..08-02405-102..2.06:14:14....77,50€

Schôdza výcvikárov ZO

Dátum: 01.08.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ZASADNUTIE VÝCVIKÁROV OHĽADOM PRETEKOV MLADÝCH HOLUBOV

Prítomní: Rusnák, Hajduk D., Dziak Ľ., Šeňo, Tarhanič
Ospravedlnení: Plesko M., Ing. Seliga
Zapisovateľ: Dziak Ľ
Overovatelia: Rusnák, Hajduk
Program: 1.) Zahájenie
2.) Spočítanie holubov
3.) Rozdelenie košov
4.)Platba za holuba
5.)Bodovanie
6.)Nácviky
7.)Sprievodca
8.) Záver

1.) Zahájenie
Výcvikárov jednotlivých ZO privítal p. Rusnák. boli zvolení overovatelia a zapisovateľ.

2.)Spočítanie holubov
Výcvikári predložili nahlášky mladých holubov. Po spočítaní holubov sú počty nasledovné:
02401: cv- 465, 465, 370
preteky- 365, 360, 295, 250, 200
02403: cv- 300, 300, 300
preteky- 330, 320, 290, 260, 220,
02404: cv- 330, 305, 305
preteky- 245, 245, 230, 220, 205
02405: cv- 520, 600, 590
preteky- 630, 630, 610, 530, 520
02407: cv- 185, 175, 175
preteky- 150, 150, 150, 150, 130
02408: cv- 195, 175, 215
preteky- 200, 200, 185, 185, 135
Spolu: Lipany-1995
Plavnica- 2020
Hniezdne- 1955
Limanova 1.- 1920
Limanova2.-1905
Krakov 1.-1760
Krakov 2.-1595
Czestochowa- 1410
Výcvikár OZ určí počet holubov do koša

3.)Rozdelenie košov
Pravá strana: Bidovce, Krásna, N. Hutka
Ľavá strana: Geča, V. Opátske, Rozhanovce

4.)Platba za holuby
Platbu určí pokladník OZ.
Holuby naviac ktoré prekročia nahlášku ZO bude potrebné zaplatiť pokladníkovi OZ po ukončení preteku podľa určenej ceny za holuba

5.) Bodovanie
Bodovanie z 50/5, Body 60/2/2

6.) Nácviky
Lipany- 10. 8, košovanie v deň preteku ráno
Plavnica- 15,8, košovanie 14,8 večer
Hniezdne- 18,8, košovqanie 17,8 večer

7) Sprievodca
Sprievodca pre mladé holuby je pán Karabaš
Výcvikári ZO rozhodli napájať holuby aj na cvičné preteky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8.)Záver
Výcvikár OZ poďakoval prítomným za účasť


Dziak Ľudo

CVIČNÉ PRETEKY

Dátum: 31.07.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

CVIČNÉ PRETEKY MLADÝCH HOLUBOV SÚ PREDBEŽNE NAPLÁNOVANÉ TAKTO:
1) LIPANY---- KONANÝ 10.8.2013, KOŠOVANIE 10.8.2013 RÁNO
2) PLAVNICA----KONANÝ 15.8.2013, KOŠOVANIE 14.8.2013 VEČER
3) HNIEZDNE----- KONANÝ 18.8.2013, KOŠOVANIE 17.8.2013 VEČER
ČASY ODCHODU AUTA SA URČIA DODATOČNE

GRATULUJEM

Dátum: 30.07.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

V MENE CELEJ ZO NIŽNÁ HUTKA GRATULUJEM p.BODONSKÉMU, MOSKAĽOVI A BRATOM HAJDUKOVCOM K CELKOVÉMU UMIESTNENIU.
VEĽA ZDARU AJ V SEZÓNE 2014.
:)
ĽUDO

Štart holubov

Dátum: 28.07.2013 | Vložil: Rusňák Miro

28.7.2013

Štart holubov Sadky

čas 7 30 hod.

HOLUB

Dátum: 25.07.2013 | Vložil: Kovaľ P.


Je u mňa červeno kapratý holub 12-Sk-2401-1954 .Majiteľ zavolaj mi na 0907923634.
Peťo.

Štart holubov

Dátum: 20.07.2013 | Vložil: Rusňák Miro

20.7.2013
Štart holubov Kepno Opatow
čas 7 30 hod.

Štart holubov

Dátum: 20.07.2013 | Vložil: Rusňák Miro

20.7.2013

Štart holubov Neubrandenburg 3
čas 6 00 hod.

KOŠOVANIE NA NEUBRANDEBURG 3

Dátum: 15.07.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

KOŠOVANIE NA NEUBRANDEBURG 3 SA USKUTOČNÍ DŇA 18.7.2013 (vo štvrtok) V ZO NIŽNÁ HUTKA (hasičská zbrojnica). ČAS: 18.30-20.30.

D E R B Y - zmena

Dátum: 14.07.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič

20.07.2013 - Neubrandenburg 3 .derby 2008 - päťročne
28.07.2013 - Sadki 4..................derby 2009 - štvorročné

Štart holubov

Dátum: 14.07.2013 | Vložil: Rusňák Miro

14.7.2013
Štart holubov Kepno Opatow
čas 8 30 hod.

ŠTARTY HOLUBOV DŇA 6,7,2013

Dátum: 06.07.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

NEUBRANDEBURG 2 -------- ŠTART O 5,00

BYCZYNA 2---------- ŠTART O 5,10. JASNO A BEZVETRIE

Memoriál Jána Bojku

Dátum: 05.07.2013 | Vložil: Samuelis

Plesko Marek
Plesko Dušan
Samuelis Július

BOJKOV NEMORIÁL

Dátum: 05.07.2013 | Vložil: LUDO

ZO-NIŽNÁ HUTKA

BAČO LADISLAV

12-02404-51 H
12-02404-52 H

DZIAK J+Ľ

09-02404-544 H
12-02404-1672 HA

Re:BOJKOV NEMORIÁL

Dátum: 06.07.2013 | Vložil: SELIGOVÁ

Zoznam nasadzovaných holubov OZ - Geča :
Seliga+Seligová, Ščambora, Miškovič, Jakub, Hudák je zaslaný včera na kolonku výsledky 2013- Region KE+PO

Seligová mob. 0915 085 280

Derby trojročne 2010.

Dátum: 04.07.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič

Pretek č.13. SADKI 2. 30.6.2013.

1.-23.Fedor Julius ------10-02405-128----52€
2.-26.Šeňo Ladislav-----10-02405-364----38€
3.-28.Moško Miroslav---10-02405-254----31€
4.-30.Hajduk Daniel-----10-02404-150----25€
5.-42.Bodnár Peter-----10-02404-78------18€

GRATULUJEM.

GMINA SADKI 2

Dátum: 30.06.2013 | Vložil: LUDO

30,6,2013
START O 7,00

KRAKOV KOEF.

Dátum: 30.06.2013 | Vložil: LUDO

START O 5,15 HOD.

Kepno opatow + Neubrandenburg 1

Dátum: 22.06.2013 | Vložil: Rusňák Miro

Štart holubov Kepno Opatow čas 5 05 hod.

Štart holubov Neubrandenburg 1 šas 5 15 hod

zalat. holub

Dátum: 20.06.2013 | Vložil: D. Krajcik

SK-02406-12-373 - modra holubica najdena vo- Wr. Neustadt. Po zotaveni bude vypustena. ... pise mi znamy z Rakuska.

Derby ročne 2012

Dátum: 13.06.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Pretek č.7.Byczyna 9.6.2013

1.-4- Jakub František------12-02403-134---50€
2.-6-Stolár František-------12-02404-12-----37€
3.-14-Halecká Denisa------12-02407-81-----30€
4.-20-Ninčák Martin--------12-02401-222---22€
5.-30-Seliga Jaroslav-------12-02403-235---15€

-----GRATULUJEM------

Re:Derby ročne 2012

Dátum: 16.06.2013 | Vložil: Miro Moško

Ahoj Pali Prečo niesom zo 7 zavodu vo vysledkoch mal som tam mat 4 holuby

Derby dvojročne 2011

Dátum: 12.06.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Pretek č.6 Kepno -Opatow 2.6.2013

1.--9-Fedor Julius----------11-02405-128----45€
2.-11-Ninčak Martin--------11-02401-140----32€
3.-47-Dulovič Ladislav-----11-02405-164----24€
4.-50-Fedor Julius----------11-02405-123----19€
5.-74-Bodonský Jaroslav-11-02405-140----11€

(((((( G R A T U L U J E M ))))))

Byczyna

Dátum: 09.06.2013 | Vložil: Rusňák Miro

9.6.2013
Štart holubov Byczyna 1
čas 8 30 hod

ODOVZDANIE KONTROLNÝCH LISTOV

Dátum: 03.06.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ZDRAVÍM,
ZÁSTUPCOVIA JEDNOTLIVÝCH ZO ODOVZDAJÚ VÝCVIKÁROVI OZ p. RUSNÁKOVI NAMIESTO JEDNEJ DVE KÓPIE KONTROLNÝCH LISTOV Z PRETEKU KONANÉHO DŇA 9.6.2013. CHOVATEĽ, KTORÝ V TEN DEŇ NA ZÁVOD HOLUBY NENASADÍ, DODÁ KÓPIU Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ZÁVODU.
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ MA KONTAKTUJTE 0902206976
S POZDRAVOM
ĽUDO DZIAK

<< 1 | 2 | 3 | 4